Forsking om hypnos - Trance är ett naturligt tillstånd | Forskning om hypnos

Forskning om hypnos - hypnosterapin.se Edison

Forskning om hypnos

Thomas Edison , Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill är några som använt hypnos för att nå framgång.

Det finns många olika forskningsstudier inom området hypnos som visar dess positiva effekter. Här får du ett litet urval:

Hypnos för bättre självkänsla/självförtroende

Ökad självkänsla och lugn. Minskad impulsivitet och ilska

En forskningsstudie på självhypnos för att hindra bakslag hos kroniska narkotika-/alkoholmissbrukare. Aktörerna var 261 veteraner godtagna till Substance Abuse Residential Rehabilitation Treatment Programs (SARRTPs). Människor som upprepa självhypnos “åtminstone 3 till 5 gånger i veckan” rapporterade efter en 7-veckorsuppföljning de högsta nivåerna av självkänsla och lugn, och minst ilska/impulsivitet, i jämförelse med minimalpraxis och kontrollgrupperna.

American Journal of Clinical Hypnotherapy (a publication of the American Psychological Association)2004 Apr;46(4):281-97)

Hypnos mot ångest, depression, stress och trauma

Hypnos mot fly och fäkta responsen

I studie granskade forskarna inverkan av hypnoterapi hos 20 vuxna individer som sökt hjälp för stress, ångest och depression och effekten av hypnoterapi. De statistiska utvärderingarna visade signifikant lägre symptom på alla områdena och främst inverkan fick de individer som haft ångest. Slutsatsen av författarna till undersökningen är att hypnos är bra som behandlingsmetod för reaktioner som orsakats av att personen hamnat i att fly och fäkta läget.

Gould RC, Krynicki VE. “Comparative effectiveness of hypnotherapy on different psychological symptoms.” Am J Clin Hypn. 1989 Oct;32(2):110-7.

 

Hypnos mot posttraumatiskt stressyndrom

32 klienter som led av posttraumatiskt stressyndrom splittrades in i två grupper. Under samma tidsperiod fick en grupp fyra hypnossessioner på 1,5 timme per gång och den andra gruppen fick läkemedel i 14 nätter. Efter två veckor var det ett signifikant framsteg i gruppen som hade mottagit hypnos, synnerligen bättre än den som tagit emot läkemedel. Hypnosgruppen startade dessutom också att sova bättre och kunna hantera sin vardag mycket bättre än den andra gruppen. Påverkan fanns kvar vid uppföljningen en månad senare.

Abramowitz EG, Barak Y, Ben-Avi I, Knobler HY. “Hypnotherapy in the treatment of chronic combat-related PTSD patients suffering from insomnia: a randomized, zolpidem-controlled clinical trial.” Int J Clin Exp Hypn. 2008 Jul;56(3):270-80. Israel Defense Forces, Mental Health Department, Israel.

Minskad depression

University of Calgary i Canada gjorde man en jämförelse hos KBT (kognitiv beteendeterapi) och hypnoterapi för personer med depression. I studien deltog 84 individer och under 16 veckor. Vid behandlingstidens avslutat hade bägge grupperna börjat må bättre, men hypnosgruppen åstadkom bättre resultat än KBT-gruppen i att reducera depressionen, ångesten och känslan av hopplöshet. Påverkan fanns kvar både vid 6-månaders och 1-årsuppföljningen.

Alladin A, Alibhai A. “Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation.”Int J Clin Exp Hypn. 2007 Apr;55(2):147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

 

Minskad stress vid operation

I en forskningsstudie vid Yale University gjorde man tre olika grupper av patienter som skulle opereras. En grupp fick hypnos, en grupp fick samtal samt extra stöd och en grupp fick standardbemötande. Individerna som fick hypnosbehandling var signifikant lugnare inför operationen än de båda andra grupperna. De grupper som inte fick hypnos blev ytterligare stressade när de kom in i operationssalen, i kontrast till de som fått hypnosbehandling, vars stressnivåer istället sjönk med 56%.

Saadat H, Drummond-Lewis J, Maranets I, Kaplan D, Saadat A, Wang SM, Kain ZN. “Hypnosis reduces preoperative anxiety in adult patients.” Anesth Analg. 2006 May;102(5):1394-6. Center for the Advancement of Perioperative Health, Department of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut 06510, USA.

 

Hypnos mot trauma(regression)

I en fallstudie behandlades tre personer med hypnos för klinisk depression och fobier. Klienterna fick besöka sina gamla trauman genom att gå tillbaka och återuppleva dem igen. Vid dessa tillfällen omprogrammerades personernas händelser, vilket gav att personernas minnen fick en annan betydelse och med detta också dess påverkan på klientens liv. Vid en uppföljning fast slog man att de gynnsamma effekterna fanns kvar.

By Gravitz, Melvin A. “Memory reconstruction by hypnosis as a therapeutic technique. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, Vol 31(4), 1994, 687-691.

Minskning av traumasymptom(regression)

I en forskningsstudie fick fyra kinesiska kvinnor delta i en undersökning som skulle mätta minskning av traumasymptom , två kvinnor hade utsatts för sexuellt våld som barn, ett våldtäktsoffer och en som misshandlats av sin make, behandlades med regressions hypnos. Data från självrapporteringar, observationer och objektiva mätningar visar att hypnosbehandlingarna ledde till en signifikant minskning av traumasymptomen.

Poon MW. “Hypnosis for complex trauma survivors: four case studies.” Am J Clin Hypn.2009 Jan;51(3):263-71. Clinical Psychological Unit 3, Social Welfare Department, 14/F Cornwall House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Hypnos mot sömnlöshet, sömnsvårigheter och sömnbesvär

Minskning av sömnlöshet

I studie på 84 unga människor i åldrarna 7-17 år som led av sömnlöshet, påvisade sig hypnos ha mycket god effekt. 90% av de 70 individerna som led av sömnsvårigheter upplevde en förbättring. 52% av de 21 patienter som brukade lida av regelbunden uppvaknanden mer än en gång i veckan blev av med sina problem, 38% upplevde framsteg. Av de klienter som också led av andra somatiska problem, uppfattade 87% att problemen endera försvunnit fullständigt eller reducerats med hjälp av hypnosen.

Anbar RD, Slothower MP. “Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review.” BMC Pediatr. 2006 Aug 16; 6:23. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA.

Hypnos mot rökning och drogberoende

Fri från tobak

43 klienter som gick igenom denna behandling, har 39 st vid uppföljning efter 6 månader till 3 års behandling rapporterats att de ännu är fria från tobak. Detta representerar 90.6% lyckades för rökavvänjning med hjälp av hypnos..

University of Washington School of Medicine, Depts. of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, Int J Clin Exp Hypn. 2001 Jul;49(3):257-66. Barber J.

Hypnos har störst påverkan vid rökavvänjning uppvisar den största studien som utförts inom detta ämne – 3 gånger effektivare än plåster och 15 gånger effektivare än viljestyrka

Enligt den största forskningsstudie som någonsin gjorts är hypnos det mest kraftfull sättet att sluta röka. I en studie av vetenskapliga publikationer, där man statistiskt sammansatt resultat från mer än 600 studier på 72.000 människor från Amerika och Europa och jämställt olika metoder att sluta röka, visas allmänt att hypnos är över tre gånger kraftfullare än nikotinersättning och 15 gånger effektivare än att försöka sluta själv.

University of Iowa, Journal of Applied Psychology, How One in Five Give Up Smoking. October 1992. (Also New Scientist, October 10, 1992.)

Hypnos mot övervikt, viktminskning, ätstörning, sötsug och gå ner i vikt

Hypnos 30 gånger effektivare för viktminskning

En forskningsstudie av 60 kvinnor, med minst 20% övervikt, om effekterna av hypnos för viktminskning. Klienterna fick hypnos behandling både med individuell hypnos och grupphypnos, som inkluderade hypnos för att stärka självförtroendet, fatta beslut och öka motivationen. Hypnos gav mer effekt än resultaten i en andra kontrollgrupp: i genomsnitt 7,7 kg per person i hypnosgruppen jämfört med i genomsnitt 0,2 kg per person i kontrollgruppen.

Cochrane, Gordon; Friesen, J. (1986). Hypnotherapy in weight loss treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 489-492.

Hypnos mot huvudvärk och migrän

Hypnos minskar frekvensen och intensiteten av migrän

En jämförande emellan behandling av migrän med hypnos och behandling av migrän med läkemedlet proklorperazin (Stemetil). Resultaten visar att antalet migränattacker och antalet personer som lider av svarta fläckar i synfältet vid migrän var betydligt lägre i den grupp som fick hypnoterapi än den grupp som fick proklorperazin. Slutsatsen är att ytterligare studier av hypnoterapi är motiverat i jämförelse med andra behandling och inte enbart i samband med intag av tabletter.

Anderson JA, Basker MA, Dalton R, Migraine and hypnotherapy, International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis 1975; 23(1): 48-58.

 

96% kände reducerad frekvens vid intensitet vid huvudvärk

En forskningsstudie på 30 barn med en genomsnittsålder på 15 år och som led av kroniskt regelbunden huvudvärk och studien ville visa effekterna av hypnos. Klienterna fick lära sig bland annat hypnosbaserad avslappning. Cirka 96% lämnade rapport att huvudvärken hade reducerat i frekvens och intensitet till följd av hypnosen.

Anbar RD, Zoughbi GG. “Relationship of headache-associated stressors and hypnosis therapy outcome in children: a retrospective chart review”. Am J Clin Hypn. 2008 Apr;50(4):335-41. Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University Syracuse, NY 13110, USA.

Hypnos mot smärta, smärtlindring och smärtbehandling

Hypnos mot fibromyalgi

I en forskningsstudie på University of Birmingham gjordes en jämförande emellan två grupper som hade fibromyalgi. En grupp fick suggestioner med hypnos och en grupp fick suggestioner utan hypnos. Individerna som fick hypnos behärskade och kontrollerad sin smärta mer och kände också att själva smärtan reducerades jämfört med den grupp som enbart fick suggestioner. Med magnetkamera kunde man dessutom mäta en förändring i vissa särskilda områden i hjärnan som är aktiverade vid smärta, hos den grupp som fick hypnos.

Derbyshire SW, Whalley MG, Oakley DA. “Fibromyalgia pain and its modulation by hypnotic and non-hypnotic suggestion: an fMRI analysis.” Eur J Pain. 2009 May;13(5):542-50. Epub 2008 Jul 23. School of Psychology, University of Birmingham.

Hypnos mot missbruk

Reducera drogmissbruk med hypnos

Hypnos visar 77% framgångsresultat vid drogberoende

I en studie Behandlades 18 klienter under de senaste 7 åren har det visat en 77 % framgångsfaktor, vid minst en 1-årsuppföljning. 15 patienter blev behandlade för alkoholism eller alkoholmissbruk, 2 patien blev behandlade för kokainmissbruk och 1 patient för marijuanamissbruk.

Intensive Therapy: Utilizing Hypnosis in the Treatment of Substance Abuse Disorders. Potter, Greg, American Journal of Clinical Hypnosis, Jul 2004.

Hypnos mot fobier

Hypnos mot tandläkarskräck

I en studie jämfördes olika behandlingsmetoder på 137 klienter med tandläkarskräck fast slog det att, för de 77 personer som slutförde studien, så var hypnos och KBT (kognitiv beteendeterapi) mer effektivt än narkos mot tandläkarrädslan.

Wannemueller A, Joehren P, Haug S, Hatting M, Elsesser K, Sartory G. “A practice-based comparison of brief cognitive behavioral treatment, two kinds of hypnosis and general anesthesia in dental phobia.” Psychother Psychosom. 2011;80(3):159-65. Epub 2011 Mar 3.Department of Clinical Psychology, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany.

Hypnos för att stärka immunförsvaret

Hypnos mot olika sjukdomar

Hypnos mot luftvägsinfektioner

I en studie behandlade man 45 friska barn och 45 barn som drabbats av mer än 10 luftvägsinfektioner under senaste året. En grupp fick hypnotiska suggestioner för att öka immunglobulin A som är antikroppar för att motarbeta infektioner. Den andra gruppen fick vanlig avslappning och den tredje gruppen hörde till i en kontrollgrupp. I grupperna som fick avslappning med eller utan hypnotiska suggestioner ökade antalet antikroppar, men hypnosgruppen uppvisade bästa resultat.

Secretory immunoglobulin A increases during relaxation in children with and without recurrent upper respiratory tract infections.” J Dev Behav Pediatr. 1996 Oct;17(5):311-6. Division of Psychology, Murdoch University, Western Australia.

IBS (IRRITABLE BOWEL SYNDROME)

I en forskningsstudie vid Sahlgrenska akademin kan två studier visa att hypnos är en effektiv behandling och skaparger varaktig lindring även för de med svår IBS. Studien består av 346 klienter. I den primära studien behandlades 138 klienter med hypnoterapi en timme i veckan i tolv veckor, resterande klienter fick allmänna förklaringar om kost och avslappningsövningar. I gruppen som fått hypnos fick 40 procent av patienterna lindrande symtom jämfört med 12 % från den icke behandlade gruppen. I den sekundära studien följde forskarna upp 208 klienter som tidigare fått hypnoterapi, och den visade att 85 % ännu hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att de ännu använder tekniken de lärt sig.

Lindfors P, Unge P, Arvidsson P, Nyhlin H, Björnsson E, Abrahamsson H, Simrén M. “Effects of gut-directed hypnotherapy on IBS in different clinical settings-results from two randomized, controlled trials.” Am J Gastroenterol. 2012 Feb;107(2):276-85. doi: 10.1038/ajg.2011.340. Epub 2011 Oct 4. Department of Internal Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Hypnos saktar ner demens

I en forskningsstudie kring demens och hypnos som gjordes vid Universitetet i Liverpool har forskarna fastställt att hypnos saktade ner skeendet vid demens. Individer med demens och som behandlades med hypnos fick starkare minne och kunde enklare fokusera sig och upplevde ökad social gemenskap, jämställt med den grupp som inte fick hypnos. Hypnosgruppen upplevde också ökad förmåga till avslappning och motivation samt blev mer aktiva och engagerade sig mer i vardagsuppgifter.

Alternative Approaches to Supporting Individuals With Dementia: Enhancing Quality of Life Through Hypnosis,” Alzheimer’s Care Today 2007, volume 8, number 4, pages 321-331. Hewson-Bower B, Drummond PD.

Hypnos mot klimakteriet och vallningar

En studie som gjorde av University of Texas och Baylor University påvisar att hypnos kan lindra klimakteriebesvär. I den primära forskningsstudien på området visar det sig att hypnos kan minska antalet vallningar med hela 75%. Man delade upp en samling kvinnor i övergångsåldern i två grupper. Den ena gruppen fick hypnos och den andra gruppen gick i läkarsamtal. Behandlingarna pågick i fem dagar i veckan under en period på 12 veckor. Förutom detta fick försökspersonerna lyssna på hypnosinspelningar respektive inspelningar med information kring vallningar. Vallningarna minskades med upp till 75 procent för de kvinnor som blev hypnotiserade, medans kontroll gruppen som fick vanlig information minskade sina vallningar med 13%. Förutom att hypnosen hjälpte mot vallningarna tillhandahöll försökspersonerna att de också sov bättre och upplevde färre besvär i vardagen. Forskarna är inte säkra på vad förklaringen till hypnosens positiva effekt är, men menar att hypnosen påverkar det parasympatiska nervsystemet som spelar en stor roll när det gäller vallningar.

The Mind-Body Medicine Research Laboratory, Baylor University, Waco, TX; the school of Nursing at Indiana University in Indianapolis, IN; och The College of Education at the University of Texas, Austin.

Hypnos vid cancer

I en artikel i den medicinska tidningen Psychiatric Medicine lyfter man fram bevis på att hypnos kan vara ett kraftfullt verktyg vid behandling av cancerpatienter. Hypnos har visat sig vara värdefullt i att hjälpa cancerpatienter att minska illamående, förflytta smärta, motverka ångest, depression, frustration, dödsångest och andra negativa känslor. Hypnosen har också kunnat användas som ett visualiseringsverktyg för att åstadkomma förbättringar i hälsan, att hjälpa patienten att uppleva kontroll och att minska biverkningar. Hypnosen har dessutom inte uppvisat några otrevliga biverkningar och de positiva effekterna kvarstod även efter avslutad hypnosbehandling.

Levitan AA. “The use of hypnosis with cancer patients.” Psychiatr Med.1992;10(1):119-31. University of Minnesota.

Hypnos mot smärta vid cancer

I en forskningsstudie på cancerpatienter som skulle genomgå benmärgstransplantation och cellgiftsbehandling, kunde forskarna fastställa att behandling med hypnos var mycket effektivare för att motverka smärta, än till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi).

Syrjala KL, Cummings C, Donaldson GW. “Hypnosis or cognitive behavioral training for the reduction of pain and nausea during cancer treatment: a controlled clinical trial.”Pain. 1992 Feb;48(2):137-46. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98104.