Hypnoscoachning - Gör dina drömmar till verklighet!

Hypnos

Hypnoscoachning

En hypnoscoach använder sig av kraftfulla metoder för att hjälpa människor till verklig och bestående förändring. Vill man på en medveten nivå åstadkomma en önskad varaktig förändring behöver man ta hjälp av sitt omedvetna.

Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd som vi vanligtvis befinner oss i flera gånger per dygn. Detta sker exempelvis när vi dagdrömmer, är försjunkna i en bok, ser på en intressant film eller helt inne i en arbetsuppgift. Detta tillstånd är naturligt och benämns också som att vara i lätt trans eller i djup avslappning.

Med hypnosterapi försöker man åstadkomma förändringar direkt i det undermedvetna som sedan sänder den förändrade signalen till det medvetna. Med hjälp av hypnos kan man enkelt och effektivt skapa förändring där det inte räcker med enbart viljestyrka. Hypnosterapi kan därför användas vid allt som man vill förändra.

Hypnoscoachning kan effektivt åstadkomma mental förändring och är lämpligt vid åkommor som rädsla, dåligt självförtroende, stress, smärta och olika fobier. Dessutom för den som vill sluta röka eller främja sin personliga utveckling, öka idrottsprestationen och motivationen. Således kan hypnoscoachning används dels för att bli av med icke önskad vana/beteende/känsla/rädsla och dels för att stärka önskat beteende.

Man brukar dela in vårt medvetande i fyra olika stadier eller tillstånd vilka genererar olika vågmönster i hjärnan som går att mäta med EEG.

  •         Beta – Normalt vaken
  •         Alfa – Hypnos, meditation, vaken avkoppling
  •         Theta – Djupare hypnos, djupare meditation
  •         Delta – Djup sömn

Under hypnos varierar en persons hjärnrytm ofta mellan Alfa och Theta. Just i dessa lägen kommer vi i förbindelse med och når vårt undermedvetna. Genom att använda hypnos kan vi få omedelbar inverkan på det undermedvetna sinnet utan kritisk inblandning av medvetandet.

Större delen av hjärnans verksamhet, cirka 95 procent, sker undermedvetet och omedvetet. Den lilla medvetna delen av sinnet innehåller det du för närvarande är medveten om. Via våra fem sinnen tar vi in mängder av information men vi uppfattar endast en bråkdel av detta på en medveten nivå. Vår hjärna kan medvetet ta in endast ett fåtal saker i varje ögonblick men all den information som inte uppfattas av det medvetna sinnet kan emellertid det undermedvetna sinnet reagera på.

Medvetna sinnet respektive undermedvetna sinnet

Det medvetna sinnet styr vår vilja, vårt korttidsminne samt analytiskt och rationellt tänkande.

I den undermedvetna delen av hjärnan finns våra tidigare minnen, erfarenheter, vanor och känslor lagrade. Det undermedvetna strävar alltid efter att hjälpa och skydda individen och medvetandet.

Kännetecknande för den undermedvetna delen av hjärnan är att den ofta följer de enkla gamla vanemässiga mönster som den alltid gjort. Våra tankar och känslor styrs mestadels av det undermedvetna. Dock är vårt medvetande bra på att hitta förnuftiga förklaringar på våra beteenden.

Många av våra mönster vad gäller beteenden, känslor och tankar grundas redan i uppväxten. Vi tänker, handlar och känner således mycket baserat på tidigare erfarenheter, men vi kan också ändra på dessa invanda mönster; det går att förändra det undermedvetna.

En hypnoscoach kan exempelvis hjälpa dig med:

  •         Effektivare användning din hjärna
  •         Bryta destruktiva beteenden
  •         Finna nya strategier
  •         Ta kontrollen över ditt liv
  •         Skapa bättre relationer
  •         Förändra ditt liv och finna livslust och lugn

Den som strävar efter en förändring i sitt liv når inte så långt med enbart viljestyrka eftersom vi huvudsakligen styrs av vårt undermedvetna. Vill man förändras är det mer verksamt att påverka det undermedvetna. Genom hypnos kan du effektivt påverka ditt undermedvetna.

En erfaren hypnoscoach kan ändra de undermedvetna associationerna och ta bort de tankemönster som hindrar dig i något avseende och du kan få snabb hjälp att må bättre.

Vi tror ibland att vissa händelser i vårt liv skett slumpmässigt, men det kan vara så att vi omedvetet styrt mot dessa. Vi kan i stor utsträckning välja hur vi lever, men vi måste använda rätt verktyg för att göra det. Djupgående hypnos är ett verktyg som kan användas till mycket och som hypnoscoachen arbetar med, ofta i kombination med NLP-baserade tekniker och kraftfulla suggestionstekniker.

Olika former av hypnos

Man brukar skilja på heterohypnos, självhypnos och utvecklingshypnos, dock kan all hypnos sägas vara en sorts självhypnos. Bara du själv kan frambringa de bästa, inre bilderna, utifrån ditt perspektiv, även om någon annan bistår dig med suggestionerna.

Heterohypnos, även kallad klinisk hypnos, är hypnos som någon gör på annan person. Den kräver att man redan är expert på ett område och sedan lär sig att applicera hypnosmetoder på detta område. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi fordras att ansvaret för hypnosbehandling görs av en legitimerad tandläkare, läkare, psykolog eller terapeut. Klinisk hypnos är en behandlingsmetod som vanligen används tillsammans med andra metoder i en behandling.

Självhypnos innebär att man hypnotiserar sig själv för att hamna i ett medvetandetillstånd som är annorlunda än att både vara vaken och sova. Denna kan vara idealisk för den som eftersträvar personlig utveckling. För att ägna sig åt detta tillstånd krävs bl a att man är motiverad och vet vad man gör.

De spontana hypnotiska tillstånden som finns hos oss alla kan användas konstruktivt för utveckling.

Vi utsätts ideligen för suggestiv påverkan från sig själva och andra. Om vi inte tar kontroll själva över detta är det lätt hänt att vi brukar det hypnotiska tillståndet på ett negativt sätt, vilket kan leda till att negativa tankar och beteenden. Negativa känslor kan få fäste och få oönskad effekt på måendet i stort. Självhypnos medverkar till större medvetenhet, kontroll och styrning över denna påverkan.

Självhypnos kan lämpligen användas för att ”byta ut” falska oönskade föreställningar, som kodats in tidigare i livet.

Utvecklingshypnos används av den som arbetar med mänsklig utveckling och utgår från Milton Ericksons och Lars-Eric Uneståhls arbetssätt. De anser hypnos vara ett viktigt redskap för att stärka en klients självmedvetande och underlätta kommunikation. Enligt dem kan klienter med hjälp av hypnos finna egna lösningar för att läka sig själva eller utvecklas och även upptäcka förmågorna som krävs för detta.