Boka KBT, kognitiv beteende terapi Psykoterapi och psykologisk behandling Psykolog, Psykoterapeut

kbt

KBT-Kognitiv Beteendeterapi

KBT är en populär form av terapi för att behandla t ex ångest, depression och social fobi. Här kommer en förklaring till vad KBT egentligen går ut på, hur behandling kan gå till och vilka för- och nackdelar behandlingsmetoden har.

Numera har KBT utvidgats med nya teorier vilket gör att olika terapiformer samlas under begreppet.

Det som utmärker och är gemensamt för alla former av KBT är att en aktiv behandlare formulerar konkreta mål och har en tydlig struktur under de behandlande träffarna. Fokus ligger på det klienten upplever i nuet och på det som kan förändras. Samspelet mellan individen och omgivningen här och nu.

Forskning

Genom gedigen forskning som bygger på erfarenhet gör att kognitiv beteendeterapi har stöd för att vara till hjälp vid många olika psykiska problem. Hemuppgifter är vanligt i behandlingen eftersom ett viktigt mål för klienten är att kunna hantera och klara av sina problem i framtiden.

Beteendeterapi

Beteende grundar sig på Behaviorism en inriktning inom psykologin som utvecklades i början av 1900-talet. Varför en individ agerar på ett visst sätt beror på enligt beteendeterapi det yttre observerbara konsekvenser av olika beteenden som har betydelse. Att få beröm eller att en obehaglig känsla försvinner kan vara kan var en konsekvens som upprätthåller ett beteende. Sannolikheten är då stor att beteendet befästs i framtiden även om det egentligen är ett långvarigt problematiskt beteende. Klientens problem anses vara en konsekvens av erfarenheter i form av inlärning. Att göra en kartläggning av de aktuella problem klienten är nödvändigt för en lyckad behandling.

För att förändring ska ske så startas ett systematiskt borttagande av det problematiska beteendet. Om inte klienten får någon positiv förstärkning på beteendet så kommer det att minska. I samband med det är målet att ersätta det problematiska beteendet som är i linje med klientens uppsatta mål.

Behandlingsmetoder inom beteendeterapi inkluderar exponering, social träning, aversionsterapi och olika former av avslappning.

Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi bygger på antagandet att människors tankar som aktiveras automatiskt styr känslomässiga reaktioner och människors beteende. Ett depressivt tillstånd kan t ex orsakas av negativa tankar om den egna personen, sin omgivning och sin framtid. Tankar av det här slaget kommer ofta automatiskt utan medvetet val.

Klienten och terapeuten sätter upp tydligt mål för att hjälpa till att bryta negativa skadliga tankemönster. Tankar och tolkningar kartläggs som analyseras i samtal där riktigheten provas, eller så kallade beteendeexperiment.

Kognitiv psykoterapi introducerades främst för depression av grundaren Aron Beck. Numera används metoden också till ångest- och personlighetsstörningar och relationsproblem.

ACT

ACT, Acceptance and Commitment Therapy innebär att behandlingen går ut på att människan ska vara i nuet istället för att ägna sig åt undvikande i olika former. Viktigt lära sig att acceptera oönskade tankar, känslor och rektioner. Lära sig att inte värdera hur de ser på sig själva och sina problem. Målet med ACT är att genom en tillåtande accepterande syn kan klienten ägna sig åt det som är viktigt i livet och därigenom leva ett meningsfullt liv.

ACT är en framgångsrik metod för behandling av ångest, missbruk, depression och stress. Kan också öka livskvalitén för de som lider av kroniska sjukdomar, som smärta och epilepsi.

DBT

DBT, Dialektisk beteendeterapi har utvecklats för behandling av borderline personlighetsstörning, en emotionellt instabil störning IPS där självmordstankar och självskadebeteende finns. Vidare har DBT också blivit en behandlingsform även för depression, ätstörningar, drogmissbruk och aggressions- och misshandelsproblematik.

I behandlingen är föreningen mellan två motsatser acceptans och förändring nödvändig. Vissa delar i livet och och bakgrund får klienten lära sig acceptera medan andra delar är möjliga att förändra. Olika professionella yrkesgrupper arbetar i team med klienten i behandlingen som består av individuell terapi och veckovis färdighetsträning i grupp.

Fokus i den individuella terapin läggs på det som utgör ett stort problem i nuläget. Gruppbehandlingen går ut på att lära sig hantera svåra känslor och avhålla sig från destruktiva beteende. Olika metoder används i gruppterapin som social färdighetsträning, medveten närvaro, och reglering av känslor.

Att lära sig hitta en inre känslomässig balans, hitta verktyg och strategier för att uppleva vardagen och sin tillvaro meningsfull är det långsiktiga syftet med DBT.

KBT baserad på mindfulness

Mindfulness och acceptans har på senare tid vidareutvecklat kognitiv beteendeterapi. Människan bör arbeta med att acceptera sig själv, sina tankar, känslor och beteende istället för att systematiskt förändra tankesätt och beteende. Mindfulness innebär att en människa kan observera omvärlden och sig själv i stunden, uppmärksamt avsiktligt och fritt från värderingar.Det skapar förutsättning till distans till sig själv och möjlighet att öka frihet och kontroll över att göra och uppleva sådant som är viktigt både för sig själv och sin omgivning. ACT, DBT, MBSR ( mindfulnessbaserad stresshantering) och MBKT ( mindfulnessbaserad kognitiv terapi) är de mest omtalade använda terapierna baserade på mindfulness.

MBSR fokuserar på träning i grupp av olika meditationstekniker i form av enkla yogarörelser. Exempel på tekniker är mindfulness meditation, rörelsemeditation och kroppsskanning. I syfte att få individen att förstärka förmågan att förhålla sig till sina tankar på nytt och medvetet sätt ingår även delar av kognitiv beteendeterapi i MBKT.

Schematerapi

Schema är ett begrepp inom psykologin som beskriver de föreställningar, tankemönster som formar hur vi tolkar det vi upplever, både det medvetna och omedvetna. Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi ser på omgivningen och oss själva samt erfarenhet av hur vi tidigare hanterat liknande situationer.

Exempel på ett schema som skapar lidande och kan förändras med schematerapi kan vara ”höga prestationskrav för att få andra människors gillande”.

Kognitiva tekniker ingår i metoden för att analysera hur problematiken uppstått och hitta olika sätt att agera och tekniker för att ersätta schemadrivna beteende som är problematiska och orsakar lidande med beteende som är positiva och sunda.Upplevelsebaserade tekniker som visualisering kan ingå i metoden. Därigenom kan nya sätt att väcka och möta känslor skapa nya erfarenheter i livet.

Schematerapi fokuserar i stor utsträckning på erfarenheter från barndomen och förhållandet mellan terapeut och klient. Vid djupare personlighetsproblem och/ eller relationsproblem används ofta schematerapi. Terapin har influerats av bl.a. dynamisk terapi, anknytningsteori och gestaltterapi.

Motiverande samtal

MI(Motiverade samtal)är en metod att behandlaren genom samtal hjälpa klienten att tydliggöra och förstå sitt problem hitta egna argument för förändring och stödja klienten vid genomförande av förändringen. William F Miller och Stephen Rollnick psykologer som på 80- och 90 talen, utvecklade MI för att behandla problematik som var alkoholrelaterade. Metoden används numera även till problem med droger, kost, spel och fysisk aktivitet. För att främja motivation och förändring av beteende kan MI användas som kort rådgivning såväl som längre behandlingsmetod.

Fördelar och nackdelar med KBT

Vilka för- och nackdelar finns det med KBT? Tydligt och fokuserat är en fördel som ofta lyfts fram. Alltför strukturerad metod nämns som en nackdel. Om en behandlingsmanual används finns risk för att behandlingen inte anpassas efter individen i tillräcklig utsträckning.

Är KBT rätt för alla?

Under de senaste årtiondena har kognitiv beteendeterapi blivit en av de vanligast förekommande terapimetoderna. KBT vänder sig både till den som lider av mental ohälsa men också till den som söker bättre självkännedom och självinsikt. Dock passar metoden inte alla utan annan form av terapi är att föredra.

ALLMÄNT OM KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

I Kognitiv beteendeterapi ligger tonvikten på att här och nu är utgångspunkten i kombination med samspelet mellan individen och omgivningen. Psykoterapin bygger på forskning och teorier inom inlärningspsykologi, kognitions- och socialpsykologi.

Inom KBT används begreppet ”beteende” i betydelsen hur olika kroppsliga reaktioner påverkar individen och omgivningen genom egna tolkningar och uppfattningar om händelser och speciella handlingar. Inom KBT är sådana beteenden föremål för förändring. Psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån det här synsättet har visat sig effektiva i behandling av psykiska problem.

Exempel på beteende, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar som påverkar både individen och dennes omgivning. Olika kroppsliga reaktioner är också exempel på beteenden.

En beteendeanalys av samspelet mellan individen och dennes omgivning görs som en inledning KBT.Att varje människa är unik är grunden för analysen och är därigenom utifrån allmänna principer högt individuell. Syftet är att kartlägga individens problem och orsakerna till dem.

” Vid en rad olika psykiska problem är KBT en effektiv behandlingsmetod.”

En KBT-terapeut har god kunskap om det samspel som förekommer mellan individ och omgivning. För att skapa förståelse för problematiken analyseras även tanke- och beteendemässiga strategier från tidiga relationer. Fokus ligger dock då det som individen upplever här och nu som t ex brister i sociala färdigheter, signaler från kroppen och från omgivningen feltolkas. Behandlingsmetoderna inom KBT kan utgå både från en individ eller i grupp som vid familjeterapi.

KBT dåtid – nutid- framtid

Insikt om individens historia är viktig i KBT men för att åstadkomma förändring i livet behöver aktivt arbete med tanke- och känslobeteende personen upplever i nuet.Det kan finnas andra orsaker än det som startade problemen som gör att de inte försvinner. Därför är det viktigt med både dåtid och nutid. För att få problemen att försvinna gäller det att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problematiken. Målet är att de ska försvinna och göra livet lättare att leva.

Målorienterat samarbete

Individens samarbete och samförstånd med terapeuten är centralt i KBT. I början av terapin sätter man tillsammans upp mål för behandlingen. Då tydliggörs syftet med terapin.

Behandling kan också ske via internet då individen arbetar mer självständigt med målformulering men med stöd via e- post med terapeuten.

Kontinuerlig utvärdering

Utvärdering under behandlingen är viktig. Vad som fungerar och inte fungerar. Frågeformulär kan användas men fokus läggs på hur det går jämfört med mål och delmål. Den forskning som KBT producerat visar att utvärdering är en viktig grundfilosofi.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Idag innefattar KBT som är en sammanslagning av teorier om våra tankar och informationsbearbetning och beteendeterapi som bygger på teorin om inlärning även andra behandlingsmetoder. Ett nytt inslag är mindfulness som härstammar från österländsk meditationstradition.

Inlärningsteori

Beteenden är sådant vi gör och tänker samt kroppsliga reaktioner.

Inlärningsteorin menar att alla beteenden är inlärda och att ändra på det innebär att lära om eller lära nytt.

Klassisk betingning innebär att vi kopplar ihop en skrämmande situation med obehagskänsla som befästs. Rädsla kan också bero på modellinlärning då vi tar efter någon annans rädsla t ex en förälders.

Operand betingning innebär att våra beteende styrs av vilka konsekvenserna blir. Vid positiv konsekvens så upprepar vi gärna beteendet. Vi blir sociala och positiva. Upplever vi rädsla undviker vi situationen som på kort sikt blir en positiv konsekvens att vi slipper rädslan som skapar ett tillstånd av ångest.

Hur går terapin till?

Med inlärningsteorin som grund inleds en kognitiv beteendeterapi alltid med noggrann analys av beteendet.

Analysen innehåller vilket problem som föreligger och vad som är den utlösande faktorn och vilka konsekvenser det får. Utifrån den analysen bestäms vad som ska göras för att en ny inlärning ska ske.

Terapeuten undervisar klienten hur behandlingen kommer att gå till och varför en viss metod används. Det ger klienten generella kunskaper, men också kännedom om sina kroppsliga och psykiska mekanismer.

Exponering innebär att klienten gradvis utsätts för det man har svårt för, i små steg men så länge som behövs för att rädslan eller ångesten minskar. En ominlärning sker när den ångest man förväntar sig inte infinner sig.

Rollspel, avslappningsövningar och beteendeexperiment är andra vanliga metoder inom KBT.