Bok CBT, kognitiv atferdsterapi psykoterapi og psykologisk behandling psykolog, psykoterapeut

kbt

CBT-kognitiv atferdsterapi

CBT er en populær form for terapi for å behandle for eksempel angst, depresjon og sosial fobi. Her er en forklaring på hva CBT egentlig handler om, hvordan behandling kan gjøres og hvilke fordeler og ulemper behandlingsmetoden har.

I dag er CBT utvidet med nye teorier, noe som betyr at ulike former for terapi kommer sammen under konseptet.

Det som skiller og er felles for alle former for CBT, er at en aktiv terapeut formulerer konkrete mål og har en klar struktur under behandlingsmøtene. Fokuset er på hva klienten opplever i nåtiden og på hva som kan endres. Samspillet mellom individet og miljøet her og nå.

Forskning

Gjennom solid forskning basert på erfaring, har kognitiv atferdsterapi støtte til å være nyttig i mange forskjellige psykiske problemer. Lekser er vanlig i behandlingen fordi et viktig mål for klienten er å kunne håndtere og takle problemene i fremtiden.

Atferdsterapi

Atferd er basert på Behaviorism, en spesialisering i psykologi som utviklet seg tidlig på 1900-tallet. Hvorfor et individ handler på en bestemt måte, avhenger av de ytre observerbare konsekvensene av forskjellige atferd som er viktige i henhold til atferdsterapi. Å få ros eller at en ubehagelig følelse forsvinner kan være kan være en konsekvens som opprettholder en atferd. Det er da veldig sannsynlig at atferden vil bli konsolidert i fremtiden, selv om det faktisk er en langsiktig problematisk oppførsel. Kundens problemer anses å være en konsekvens av erfaringer i form av læring. Å gjøre en undersøkelse av de aktuelle problemene klienten er nødvendig for en vellykket behandling.

For at endring skal skje, startes en systematisk fjerning av den problematiske atferden. Hvis klienten ikke får noen positiv forsterkning av atferden, vil den avta. I forbindelse med dette er målet å erstatte den problematiske atferden som er i tråd med klientens fastsatte mål.

Behandlingsmetoder i atferdsterapi inkluderer eksponering, sosial trening, aversjonsterapi og ulike former for avslapning.

Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi er basert på antagelsen om at menneskelige tanker som aktiveres automatisk styrer følelsesmessige reaksjoner og menneskelig atferd. En depressiv tilstand kan for eksempel være forårsaket av negative tanker om sin egen person, omgivelsene og fremtiden. Tanker av denne typen kommer ofte automatisk uten bevisst valg.

Klienten og terapeuten satte klare mål for å bidra til å bryte negative skadelige tankemønstre. Tanker og tolkninger kartlegges som analyseres i samtaler der korrekthet testes, eller såkalte atferdseksperimenter.

Kognitiv psykoterapi ble først og fremst introdusert for depresjon av grunnlegger Aron Beck. I dag brukes metoden også for angst- og personlighetsforstyrrelser og forholdsproblemer.

HANDLING

ACT, Acceptance and Commitment Therapy betyr at behandlingen handler om at personen er i nåtiden i stedet for å delta i unngåelse i forskjellige former. Viktig å lære å akseptere uønskede tanker, følelser og reaksjoner. Lær å ikke verdsette hvordan de ser på seg selv og sine problemer. Målet med ACT er at klienten gjennom et tillatende aksepterende syn kan engasjere seg i det som er viktig i livet og derved leve et meningsfylt liv.

ACT er en vellykket metode for å behandle angst, rusmisbruk, depresjon og stress. Kan også øke livskvaliteten for de som lider av kroniske sykdommer, som smerte og epilepsi.

DBT

DBT, Dialectical Behavioral Therapy er utviklet for behandling av borderline personlighetsforstyrrelse, en følelsesmessig ustabil lidelse IPS hvor selvmordstanker og selvskadende atferd blir funnet. Videre har DBT også blitt en behandlingsform for depresjon, spiseforstyrrelser, narkotikamisbruk og aggresjon og misbruk.

I behandlingen er foreningen mellom to motsetninger aksept og endring nødvendig. Noen deler av livet og og bakgrunnen lærer klienten å akseptere mens andre deler er mulig å endre. Ulike profesjonelle yrker jobber i team med klienten i behandlingen som består av individuell terapi og ukentlig ferdighetstrening i grupper.

Fokuset i individuell terapi er på hva som utgjør et stort problem for øyeblikket. Gruppeterapi innebærer å lære å håndtere vanskelige følelser og avstå fra destruktiv atferd. Ulike metoder brukes i gruppeterapi som trening av sosiale ferdigheter, bevisst tilstedeværelse og regulering av følelser.

Å lære å finne en indre følelsesmessig balanse, finne verktøy og strategier for å oppleve hverdagen og dens meningsfylte liv er det langsiktige formålet med DBT.

CBT basert på oppmerksomhet

Mindfulness og aksept har nylig videreutviklet kognitiv atferdsterapi. Mennesket skal arbeide for å akseptere seg selv, sine tanker, følelser og oppførsel i stedet for å systematisk endre sin måte å tenke og oppføre seg på. Mindfulness betyr at en person kan observere verden rundt seg selv og seg selv i øyeblikket, oppmerksomt bevisst og fri for verdier. Det skaper forutsetninger for avstand til seg selv og muligheten til å øke frihet og kontroll over å gjøre og oppleve ting som er viktige både for seg selv og omgivelsene. ACT, DBT, MBSR (mindfulness-based stress management) og MBKT (mindfulness-based cognitive therapy) er de mest omtalte brukte terapiene basert på mindfulness.

MBSR fokuserer på gruppetrening av forskjellige meditasjonsteknikker i form av enkle yogabevegelser. Eksempler på teknikker er mindfulness meditasjon, bevegelsesmeditasjon og kroppsskanning. For å få individet til å styrke evnen til å forholde seg til tankene sine på en ny og bevisst måte, er også deler av kognitiv atferdsterapi inkludert i MBKT.

Ordningsterapi

Skjema er et begrep i psykologien som beskriver oppfatningene, tankemønstre som former hvordan vi tolker det vi opplever, både det bevisste og det ubevisste. Oppførselen vår i forskjellige situasjoner påvirkes i stor grad av hvordan vi ser på miljøet og oss selv, samt erfaring fra hvordan vi tidligere har håndtert lignende situasjoner.

Eksempler på en tidsplan som skaper lidelse og som kan endres med planterapi, kan være "krav til høy ytelse for å få andres godkjenning".

Kognitive teknikker er inkludert i metoden for å analysere hvordan problemet oppstod og finne forskjellige måter å handle på og teknikker for å erstatte planlagt atferd som er problematisk og forårsaker lidelse med atferd som er positiv og sunn. Erfaringsbaserte teknikker som visualisering kan inkluderes i metoden. På denne måten kan nye måter å vekke og møte følelser skape nye opplevelser i livet.

Planterapi fokuserer i stor grad på opplevelser fra barndommen og forholdet mellom terapeut og klient. For dypere personlighetsproblemer og / eller forholdsproblemer brukes ofte planterapi. Terapien har vært påvirket av bl.a. dynamisk terapi, tilknytningsteori og gestaltterapi.

Motiverende samtale

MI (Motivated Conversations) er en metode som terapeuten gjennom samtaler hjelper klienten til å avklare og forstå sitt problem, finne sine egne argumenter for endring og støtte klienten i å implementere endringen. William F Miller og Stephen Rollnick, psykologer som på 1980- og 1990-tallet utviklet MI for å behandle alkoholrelaterte problemer. Metoden brukes nå også til problemer med narkotika, kosthold, spill og fysisk aktivitet. For å fremme motivasjon og atferdsendring kan MI brukes som kort veiledning så vel som en lengre behandlingsmetode.

Fordeler og ulemper ved CBT

Hva er fordeler og ulemper med CBT? Tydelig og fokusert er en fordel som ofte trekkes frem. For strukturert metode er nevnt som en ulempe. Hvis det brukes en behandlingsmanual, er det en risiko for at behandlingen ikke blir tilpasset den enkelte i tilstrekkelig grad.

Er CBT riktig for alle?

De siste tiårene har kognitiv atferdsterapi blitt en av de vanligste terapiene. CBT er rettet både mot de som lider av psykiske lidelser, men også mot de som søker bedre selvbevissthet og selvinnsikt. Metoden passer imidlertid ikke alle, men en annen form for terapi foretrekkes.

GENERELT OM KOGNITIV OPPFØRINGSTERAPI (CBT)

I kognitiv atferdsterapi er det lagt vekt på at her og nå er utgangspunktet i kombinasjon med samspillet mellom individet og miljøet. Psykoterapi er basert på forskning og teorier innen læringspsykologi, kognitiv og sosialpsykologi.

I CBT brukes begrepet "atferd" i betydningen hvordan ulike kroppslige reaksjoner påvirker individet og miljøet gjennom egne tolkninger og oppfatninger av hendelser og spesielle handlinger. I CBT kan slik oppførsel endres. Psykoterapeutiske metoder og teknikker utviklet basert på denne tilnærmingen har vist seg å være effektive i behandling av psykiske problemer.

Eksempler på atferd, egne tolkninger av hendelser og spesifikke handlinger som påvirker både individet og hans omgivelser. Ulike kroppslige reaksjoner er også eksempler på atferd.

En atferdsanalyse av samspillet mellom individet og hans omgivelser er laget som en introduksjon CBT. At hver person er unik er grunnlaget for analysen og er dermed svært individuelt basert på generelle prinsipper. Hensikten er å kartlegge individets problemer og årsakene til dem.

"I en rekke forskjellige psykiske problemer er CBT en effektiv behandlingsmetode."

En CBT-terapeut har god kunnskap om samspillet som oppstår mellom individet og miljøet. For å skape en forståelse av problemet analyseres også tanker og atferdstrategier fra tidlige forhold. Fokuset er imidlertid når det individet opplever her og nå, som mangler i sosiale ferdigheter, signaler fra kroppen og fra miljøet, blir feiltolket. Behandlingsmetodene innen CBT kan være basert på både individ og gruppe samt familieterapi.

CBT fortid - nåtid - fremtid

Innsikt i individets historie er viktig i CBT, men for å få til forandring i livet er det behov for aktivt arbeid med tanken og den emosjonelle atferden personen opplever i nåtiden. Det kan være andre grunner enn det som startet problemene som hindrer dem i å forsvinne. Derfor er det viktig å ha både fortid og nåtid. For å få problemene til å forsvinne, er det viktig å utvikle nye måter å håndtere og forholde seg til problemene på. Målet er at de skal forsvinne og gjøre livet lettere å leve.

Målrettet samarbeid

Individets samarbeid og forståelse med terapeuten er sentralt i CBT. I begynnelsen av terapien settes mål sammen for behandlingen. Dette klargjør formålet med behandlingen.

Behandling kan også foregå via internett ettersom den enkelte jobber mer uavhengig med målformulering, men med støtte via e-post med terapeuten.

Kontinuerlig evaluering

Evaluering under behandlingen er viktig. Hva som fungerer og ikke fungerer. Spørreskjema kan brukes, men fokuset er på hvordan det går i forhold til mål og delmål. Forskningen produsert av CBT viser at evaluering er en viktig grunnleggende filosofi.

Kognitiv atferdsterapi (CBT)

I dag inkluderer CBT, som er en sammenslåing av teorier om våre tanker og informasjonsbehandling og atferdsterapi basert på læringsteorien, også andre behandlingsmetoder. En ny funksjon er mindfulness, som stammer fra den østlige meditasjonstradisjonen.

Læringsteori

Atferd er hva vi gjør og tenker, så vel som kroppslige reaksjoner.

Læringsteorien mener at all atferd læres, og å endre det betyr å lære på nytt eller lære noe nytt.

Klassisk kondisjonering betyr at vi forbinder en skremmende situasjon med en følelse av ubehag som konsolideres. Frykt kan også skyldes modellinnlæring når vi tar etter andres frykt, for eksempel foreldrenes.

Operand-kondisjonering betyr at vår oppførsel styres av konsekvensene. Hvis det er en positiv konsekvens, gjentar vi gjerne oppførselen. Vi blir sosiale og positive. Hvis vi opplever frykt, unngår vi situasjonen som på kort sikt blir en positiv konsekvens av at vi unngår frykten som skaper en tilstand av angst.

Hvordan fungerer terapien?

Med læringsteorien som grunnlag begynner alltid en kognitiv atferdsterapi med en nøye analyse av atferden.

Analysen inneholder problemet som eksisterer og hva som er den utløsende faktoren og hvilke konsekvenser den har. Basert på den analysen blir det bestemt hva som må gjøres for at en ny læring skal finne sted.

Terapeuten lærer klienten hvordan behandlingen vil gå og hvorfor en bestemt metode brukes. Det gir klienten generell kunnskap, men også kunnskap om hans fysiske og mentale mekanismer.

Eksponering betyr at klienten gradvis blir utsatt for det de har problemer med, i små trinn, men så lenge som nødvendig for å redusere frykten eller angsten. En omlæring finner sted når angsten man forventer ikke forekommer.

Rollespill, avslapningsøvelser og atferdseksperimenter er andre vanlige metoder i CBT.