Social fobi övervinn och bekämpa social ångest och fobi med hypnos

sociala fobi

Hypnos mot rädslor, social fobi och ångest

Social fobibehandling med hypnos hjälper dig effektivt till ett bättre socialt liv. Bli av med social ångest och social fobi idag.

Social fobi är i högsta grad hindrande och skapar i stor omfattning osäkerhet. Fobin ser effektivt till att du missar många underbara och festliga händelser. Att ändra våra sociala vanor tar tid men med hjälp av hypnos kan vi hjälpa dig att bli av med din sociala fobi.

Hypnos fungerar genom att den ändrar negativa mönster/tankar i en positiv riktning och kan med stor nytta användas till att ändra våra sociala mönster. Det är mycket effektivt för att befria dig från ångest och social fobi. Hypnosbehandling av social fobi i hypnossessioner får du bukt med din sociala fobi och här får du tillfälle att programmera om dina tankeprocesser och beteendemönster för att bli mer utåtriktad och öppen. Det leder till att du kan släppa ut all ångest och rädsla som finns i ditt sociala liv.

Under behandlingen får patienten möta och identifiera det som skapar rädslan. Det sker i små steg, i takt med förbättringen och leder till upplevelsen att man klarar konfrontationen bättre. Det kallas för gradvis exponering. Resultatet blir att patienten utvecklar mer verklighetsförankrade föreställningar om både situationen och om den egna förmågan att hantera problemet.

Hur fungerar hypnosen mot social fobi?

Hypnos mot social fobi fungerar genom att du får föreställ dig positiva händelser och när du gör detta får du mindre signaler från negativa tankar och rädslor. Det skapar en vändpunkt för din sociala fobi till social öppenhet istället. När detta händer får du nya chanser och möjligheter att dra nytta av dina sociala upplevelser. Hypnossessioner fungerar bäst vid upprepande möten för att kunna skapa förändring i det undermedvetna.

Vad är säkerhetsbeteenden?

Tillsammans med terapeuten tar vi reda på olika säkerhetsbeteenden och hur dessa kan konservera rädslan för sociala situationer. För att övervinna rädslan och känna sig mer avslappnad i sådana situationer får man göra experiment med sina säkerhetsbeteenden på ett sådant sätt att det ger möjligheter att utmana de negativa tankarna.

Hur övervinner man social fobi och ångest?

De flesta som har social fobi utnyttjar ett visst säkerhetsbeteende. Det betyder att man har olika strategier för att hantera ångestladdade situationer. Strategierna används för att det ska kännas lättare eller mindre jobbigt. Några exempel på detta kan vara att personen har hörlurar på sig när man går på stan eller åker buss. En annan strategi kan vara att låta bli att titta andra människor i ögonen. I vissa fall när personen är rädd för att darra eller skaka vid måltider ute bland folk så håller personen i sitt glas med båda händerna. Vid tillfällen när personen ska gå på föreläsningar eller fest sätter man sig längst bak. I vissa fall brukar personer som har lätt att rodna sminka sig extra mycket för att det inte ska synas att man rodnar.

Vad är social fobi?

Med social fobi menas en rädsla för att bli bedömd och granskad av andra människor. En rädsla för att bli förödmjukad, generad, kanske göra bort sig genom att rodna, stamma eller darra på rösten.

Hur utvecklas social fobi och ångest?

Det hela handlar om att personen råkat utför en eller flera händelser där man förknippar en rädsla med situationen som till exempel att prata inför en grupp, att äta på restaurang eller skriva sin namnteckning när andra ser på. Det kan också vara så att alla sociala sammanhang och prestationssituationer upplevs som skrämmande och då handlar det om en generaliserad social fobi.

Det kan förklaras som att det handlar om att man är rädd för hur man ska uppfattas av andra människor och man vill inte framstå som nervös, inkompetent eller klumpig. Alltså är man orolig för att andra ska märka att man rodnar, darrar på handen, svettas, stakar sig, svarar fel, snubblar eller spiller.

Vad är undvikande säkerhetsbeteenden?

Ett undvikande beteende är en vanlig strategi om man har social fobi. Om man inte kan undvika sociala situationer helt och hållet utan tvingas att vara i dem, utvecklas beteenden och strategier som döljer rädslan och som gör att man känner sig säkrare s.k. säkerhetsbeteenden. Dessa säkerhetsbeteenden är också ett slags undvikande. Exempel på säkerhetsbeteenden är: att spänna sig hårt för att förhindrar skakningar, att klä sig ljust för att dölja svett, att bara dricka när andra har uppmärksamhet på annat håll, att repetera meningar utantill innan man säger dem.

Hur känns social fobi?

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi, ett av de vanligaste ångesttillstånden.

Hur vanligt är social ångest?

Av Sveriges befolkning lider ca 13 % av social fobi någon gång under sin livstid. Detta är det vardagligaste ångestproblemet och uppkommer ofta i tonåren. Det är något vanligare ibland kvinnor. Många med social ångest har en stor rädsla inför tanken på att behöva tala med en främling. Hälften av de som drabbas söker hjälp för sina svårigheter. De som lider av social ångest har också andra typer av symtom och det är totalt 70-80 % som lider av psykiska problem, depression och andra ångestproblem.

När en person upplever dessa problem brukar man söka hjälp. Problemen är livslånga utan behandling. Social fobi går inte över av sig själv. Det finns dock god behandling att få. KBT-behandling och hypnos för social fobi har ett omfattande vetenskapligt stöd men även psykodynamisk terapi har visat på goda behandlingsresultat.

Forskningsstudie som jämför KBT och Hypnos för att minska social fobi och depression

På University of Calgary i Canada gjorde man en jämförelse mellan effekten av KBT (kognitiv beteendeterapi) och Hypnosterapi för personer med social fobi och depression. Studien omfattade 84 personer och pågick under 16 veckor. Vid behandlingstidens slut hade båda grupperna börjat må bättre men hypnosgruppen uppnådde bättre resultat än KBT-gruppen i minskad social fobi, depression, ångest och känsla av hopplöshet. Effekten kvarstod både vid 6-månaders och 1-årsuppföljningen. Alla din A, Alibhai A. “Cognitivehypnotherapy for depression: an empirical investigation.”Int J ClinExpHypn. 2007 Apr;55(2):147-66. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Vad är Agorafobi?

Agorafobi är en mer komplicerad störning, men även här har hypnos visat sig vara den mest effektiva behandlingen. En agorafobiker är rädd för allmänna platser som är svåra att fly från och där ingen hjälp står att få om man drabbas av en panikattack.

Den som lider av agorafobi undviker folksamlingar, tunnlar, broar, båtar och bussar. Den bästa behandlingen är även här gradvis exponering. Hypnosterapeuten hjälper patienten att stegvis mobilisera modet att utsätta sig för ”faran” och att hålla ut, tills ångesten släpper. I hypnosterapeutens närvaro får klienten en ny tro på sin egen förmåga att hantera situationen för att minska själva rädslan.

Övervinna social fobi

Att vilja övervinna rädslor och sociala fobier är mycket vanligt. Det finns inget behov av att leva i rädsla, särskilt när hjälp finns tillgänglig. Att veta varför du bär på din rädsla betyder inte att du kan eliminera den själv.

”Nyckeln till att övervinna rädslor och fobier är att konfrontera den specifika situationen i hypnos. Om du inte gör det så kommer rädslan att bli värre med tiden, inte bättre.”

Kontakta mig så utvecklar vi nya strategier med hjälp av Hypnosterapi. Detta kommer att leda till att du bli mer konstruktiv och att du tar aktivt itu med problemfyllda situationer på ett lugnt sätt.

Läs om myter och missuppfattningar om hypnos

Läs om behandling av panikångest

Vad kan jag göra själv?

Konkreta råd som utgår från hypnosterapi och som kan hjälpa dig övervinna dina besvär:

Kunskap om ångestens funktion

Det är viktigt att få grundkunskaper om ångestfunktionen. Det innebär att du blir lugnare. Med en ny förståelse för din ångest förvärras inte symptomen eftersom du förstår vad som händer i kroppen. Ett bra utgångsläge är att ha dessa grundkunskaper och i vissa fall räcker det men ofta krävs det en djupare kunskap om de underliggande orsakerna för att förstå mekanismerna bakom ångest.

Vi på hypnosterapin ge dig råd att läsa på om vad är ångest? och därtill även fördjupa dina kunskaper om social ångest. Nedan visar vi en panikattack- och ett ångestförlopp.

Du kan även testa om du har social fobi – genom att gör 14 snabba kryssfrågor som ger dig svar på 2 minuter

Panikattackens och ångest förlopp

EN PLÖTSLIG, OVÄNTAD UPPLEVELSE

KATASTROFTOLKNING

AKTIVERING AV DET AUTONOMA NERVSYSTEMET FELTOLKNING AV FYSISKA SINNESFÖRNIMMELSER

FIXERING VID SINNESFÖRNIMMELSEN OCH FÖRLUST AV OBJEKTIVITET

RÄDSLANS “GILTIGHET” BEKRÄFTAS

Förhåll dig till dina tankar

När social ångest uppkommer är det vanligt med negativa tankar som “det låter dumt det jag säger”, “jag gör bort mig” eller “alla tycker att jag är jättekonstig”. Det är svårt är att ändra sina egna tankar men det viktigaste är hur du förhåller dig till dem i olika situationer. Ett tips är att ifrågasätta dina tankar vilket leder till att du undersöker dem.

Vid varje ångestsituation ska du börja med att skriva ned de tankar som uppstår i de olika situationerna. Du väljer ut den händelse som är svårast eller som speglar ditt problem bäst. När du börja arbeta på detta sätt är det meningen att du ska skriva ned andra perspektiv än de du hade just under händelsen. Bra frågor för att hitta andra perspektiv kan vara: Hur vet jag att det är just på detta sätt? Vad är det värsta som kan hända? Finns det några bevis som talar för och emot? Blandar jag ihop tankar med fakta? Är min tanke enda förklaringen eller kan det finnas andra förklaringar? Drar jag förhastade slutsatser? Hur skulle jag själv reagera om situationen var den motsatta? Denna övning är bra för att skapa distans och kunna reflektera över ditt tankesätt. Detta bidrar till att tankarna påverkar på dig mindre och du får ökad förståelse.

Träna på acceptans av dina känslor

Acceptans innebär att acceptera alla tankar, känslor och situationer exakt som de är. Det hela handlar om att kunna bekräfta sina känslor oavsett vilka de är. Du ska göra det utan att döma känslan eller värdera det du upplever. När du arbetar på detta sätt bryter du den onda spiralen som uppstår när du tänker negativa tankar kring det du upplever.

Att acceptera betyder inte att du ska låta bli att ta tag i dina besvärliga tankar och känslor eller acceptera vad som helst men att streta emot leder ofta till än värre upplevelse. Det är ett mer långsiktigt jobb att förändra dessa tankar och känslor och då kan Hypnosterapi behövas.

Ångest är en stor del av våra liv men du är värd att leva ut ångest. Med hjälp av hypnos kan du träna på att acceptera dina besvär och få tekniker att hantera din sociala ångest. Se på det som t.ex. huvudvärk, något som du får ibland och som ger en kortare period av obehag utan att det innebär en katastrof.

Vad kan jag göra själv mot social ångest?

Börja träna på dessa steg:

1 Stanna upp

2 Observera det du tänker eller känner i olika situationer. Vad är det som händer hos dig just nu? Lägg märke till olika tankar, känslor och kroppsliga fenomen.

3 Försök att acceptera det du upplever oavsett vad det är. Låt sedan tankarna passera.

4 Släpp taget om tankarna.

Lista ångestframkallande situationer

Vid social fobi och ångest är det en för del att lista alla situationer eller saker som är ångestframkallande. Meningen med detta är att förbereda för den kommande träningen. Viktigt är också att du uppskattar hur obehaglig situationen är genom att skatta ångestnivån mellan 0-100 där 100 är högst obehag.

Börja träna!

När du börjar exponera dig för det som är ångestframkallande kan du övervinna dina besvär. Börja med att titta på listan och välj ut en situation som du vill arbeta med och som har en ångestnivå som känns utmanande. Utmana dig stegvis och ta gärna med en vän i början Viktigt att tänka på är när du tränar är att du stannar kvar i känslan tills ångesten minskat rejält. För att skapa en förändring behöver du öva regelbundet flera gånger i veckan under några månaders tid.