Vad är NLP? Vad innebär NLP? Hur kan du dra nytta av NLP?

Vad är NLP?

NLP förlitar sig på språkbearbetning men bör inte förväxlas med naturlig språkbearbetning, som delar samma förkortning.

NLP använder perceptuella, beteende- och kommunikationstekniker för att göra det lättare för människor att förändra sina tankar och handlingar.

NLP kan användas för personlig utveckling, fobier och ångest.

Vem utvecklade NLP?

NLP utvecklades av Richard Bandler och John Grinder, som trodde att det var möjligt att identifiera mönster av tankar och beteenden hos framgångsrika individer och att lära dem till andra.

Trots bristen på empiriska bevis för att stödja det publicerade Bandler och Grinder två böcker, The Structure of Magic I och II, och NLP tog fart. Dess popularitet berodde delvis på dess mångsidighet när det gäller att ta itu med de många olika frågor som människor möter.

Hur fungerar NLP?

De olika tolkningarna av NLP gör det svårt att definiera. Det bygger på idén att människor arbetar genom interna ”kartor” över världen som de lär sig genom sensoriska upplevelser.

NLP försöker upptäcka och ändra undermedvetna fördomar eller begränsningar av en individs karta över världen.

NLP är inte hypnosterapi. Istället fungerar det genom medveten användning av språk för att åstadkomma förändringar i någons tankar och beteende.

Exempelvis är ett centralt drag i NLP idén att en person är partisk mot ett sensoriskt system, känt som det föredragna representationssystemet eller PRS.

Terapeuter kan upptäcka denna preferens genom språk. Fraser som “Jag ser din poäng” kan signalera en visuell PRS. Eller “Jag hör din poäng” kan signalera en hörsel PRS.

En NLP-utövare kommer att identifiera en persons PRS och basera deras terapeutiska ramverk runt den. Ramverket kan innefatta rapportbyggande, informationsinsamling och målsättning med dem.

Tekniker

NLP är ett brett område och NLP-Trainers använder många olika tekniker som inkluderar följande:

En av NLP: s tekniker är att försöka ta bort negativa tankar och känslor kopplade till en tidigare händelse.

Förankring: Omvandla sensoriska upplevelser till triggers för vissa känslomässiga tillstånd.

Rapport: Utövaren anpassar sig till personen genom att matcha sitt fysiska beteende för att förbättra kommunikation och svar genom empati.

Swish-mönster: Ändra beteendemönster eller tanke för att komma till önskat istället för ett oönskat resultat.

Visuell / kinestetisk dissociation (VKD): Försöker ta bort negativa tankar och känslor som är förknippade med en tidigare händelse.

Exempel:

NLP används som en metod för personlig utveckling genom att främja färdigheter som självreflektion, självförtroende och kommunikation.

Utövare har tillämpat NLP kommersiellt för att uppnå arbetsinriktade mål, som förbättrad produktivitet eller jobbutveckling.

Mer allmänt har den använts som en terapi för psykologiska störningar, inklusive fobier, depression, generaliserade ångestbesvär eller GAD, och posttraumatisk stress störning eller PTSD.

Fungerar NLP?

Hittills har det inte gjorts någon noggrann forskning som bevisar NLP: s effektivitet.

Att fastställa effektiviteten hos NLP är utmanande av flera skäl.

NLP har inte varit föremål för samma standard för vetenskaplig som mer etablerade terapier, såsom kognitiv beteendeterapi eller CBT.

Bristen på formell reglering och NLP: s kommersiella värde innebär att påståenden om dess effektivitet kan vara anekdotiska eller levereras av en NLP företag. NLP företag kommer att ha ett ekonomiskt intresse av att NLP ska lyckas, så deras bevis är svåra att använda.

Vidare har vetenskaplig forskning om NLP gett blandade resultat.

Vissa studier har hittat fördelar förknippade med NLP. En studie publicerad i tidskriften Counselling and Psychotherapy Research fann till exempel att psykoterapipatienter hade förbättrat psykologiska symtom och livskvalitet efter att ha haft NLP jämfört med en kontrollgrupp.

En recension som publicerades i British Journal of General Practice av 10 tillgängliga studier om NLP var dock mindre gynnsam.

Den drog slutsatsen att det fanns lite bevis för effektiviteten hos NLP vid behandling av hälsorelaterade tillstånd, inklusive ångeststörningar, vikthantering och missbruk av ämnen. Detta berodde på den begränsade mängden och kvaliteten på de forskningsstudier som fanns tillgängliga snarare än bevis som visade att NLP inte fungerade.

2014 fann en rapport från den kanadensiska byrån för läkemedel och teknik inom hälsa inga kliniska bevis för effektiviteten av NLP vid behandling av PTSD, GAD eller depression.

En ytterligare forskningsöversyn som publicerades 2015 fann emellertid att NLP-terapi hade en positiv inverkan på individer med sociala eller psykologiska problem, även om författarna sa att mer utredning behövdes.

Den teoretiska grunden för NLP har också väckt kritik på grund av brist på evidensbaserat stöd.

En artikel publicerad 2009 drog slutsatsen att teorierna bakom NLP efter tre decennier fortfarande inte var trovärda och tydliga